‘നറുനിലാവ്' - ഈദ് സമ്മാനം

```അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമല്ലോ...```

ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 20

മുഹമ്മദ് നബി(സ)യുടെ വാക്കുകള്


*   സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ടു മറ്റുള്ളവര്ക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നവനാണ് വിശ്വാസി.
 *  
ഭാര്യയുടെ രഹസ്യങ്ങള്പുറത്ത് പറയുന്ന പുരുഷന് അന്ത്യനാളില്ഏറ്റവും നീചമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്.
 *  
ദൈവം ഏറ്റവും വേഗം ശിക്ഷ നല്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം വിഛേദിക്കുന്നതിനാണ്.
 *  
അടുത്ത ബന്ധുക്കള്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കെ മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല.
 *  
നിങ്ങള്ദാരിദൃത്തെ ഭയപ്പെടുമ്പോള്ന്ല്കുന്ന ദാനമാണ് ദാനങ്ങളില്ഉത്തമം.
 *  
ദരിദ്രന് ന്ല്കുന്ന ദാനം ഒരു പ്രതിഫലം നല്കുന്നു. ദരിദ്രനായ ബന്ധുവിനുള്ള ദാനം രണ്ട് പ്രതിഫലം നല്കുന്നു. ദാനത്തിന്റെതും ബന്ധം ചേര്ത്തതിന്റെതും.
 *   മതം ഗുണകാഷയാകുന്നു..
 *  
മതത്തില്നിങ്ങള്പാരുഷ്യം ഉണ്ടാക്കരുത്.
 *  
കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവനും വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവനും നമ്മില്പ്പെട്ടവനല്ല.
 *  
വഴിയില്നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങളെ നീക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമണ്.
 *  
വിവാഹം നിങ്ങള്പരസ്യ പ്പെടുത്തണം.
 *  
ഒരാള്കച്ചവടം പറഞ്ഞതിന്റെ മേല്നിങ്ങള്വിലകൂട്ടി പരയരുത്.
 *  
നിങ്ങള്പരസ്പരം നിന്ദിക്കുകയോ വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
 *  
നിങ്ങള്പരസ്പരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത്.
 *  
നിങ്ങള്മരിച്ചവന്റെ പേരില്അലമുറ കൂട്ടരുത്.
 *  
മരിച്ചവരെ പറ്റി നിങ്ങള്കുറ്റം പറയരുത്.
 *  
നന്മ കല്പിക്കണം തിന്മ വിരോധിക്കണം.
 *  
ഒരുവന്രോഗിയായാല്അവനെ സന്ദര്ശിക്കണം...
 *  
ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാല് ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം.
 *  
പരസ്പരം കരാറുകള്പലിക്കണം.
 *  
അതിഥികളെ ആദരിക്കണം.
 *  
അസത്യം മിത്രങ്ങളിലൂടെയോ ബന്ധുക്കളിലുടെയോ വന്നാലും സ്വീകരിക്കരുത്.
 *  
ആപല്ക്കരമെങ്കിലും സത്യം പറയുക. വിജയം അതിലാണുള്ളത്.
 *  
തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് അര്ഹമായ കൂലി കൊടുക്കാത്തവനുമായി അന്ത്യ നാളില്ഞാന്ശത്രുതയിലായിരിക്കും.
 *  
വിജ്ഞാനം വിശ്വാസിയുടെ കളഞ്ഞു പോയ സ്വത്താകുന്നു. അത് നേടുന്നവന്അതീവ ഭാഗ്യവാന്‍.
 *  
അധികാരം അനര്ഹരില്കണ്ടാല്നിങ്ങള്അന്ത്യനാള്പ്രതീക്ഷിക്കുക.
 *  
ഭരണാധികാരിയുടെ വഞ്ചനെയെക്കാള്കടുത്ത വഞ്ചനയില്ല..
 *  
മര്ദ്ധിതന്റെ പ്രാര്ത്ഥന നിങ്ങള്സൂക്ഷിക്കുക. അവനും അല്ലാഹുവിനും തമ്മില്യാതൊരു മറയും ഇല്ല.
 *  
നിങ്ങളില്ശ്രേഷ്ടന്ഭാര്യയോട് നന്നായി വര്ത്തിക്കുന്നവനാണ്.
 *  
ദൈവം ഏറ്റവും വെറുപ്പോടെ അനുവധിച്ച കാര്യമാണ് വിവാഹ മോചനം.
 *  
നിങ്ങള്കഴിയുന്നതും വിവഹ മോചനം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളത് ചെയ്യുമ്പോള്ദൈവ സിംഹാസനം പോലും വിറക്കും
 *  
സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം നല്കുന്നതില്പോലും നിങ്ങള്ക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്.
 *  
ധനം എല്ലാവര്ക്കും നല്കാന്കഴിയില്ല. എന്നാല്മുഖ പ്രസന്നയും സത്സ്വഭാവവും എല്ലാവര്ക്കും നല്കാന്കഴിയും.
 *  
ഭക്തിയും സത്സ്വഭാവവും ഒരുവനെ സ്വര്ഗ്ഗ രാജ്യത്തേക്കടുപ്പിക്കും..
 *  
അസൂയാര്ഹരായി രണ്ട് പേരെയുള്ളൂ .. ധനം നല്ല മാര്ഗത്തില്ചിലവഴിക്കുന്നവനും വിജ്ഞാനം                 അഭ്യസിക്കുന്നവനും.
 *  
സദ് വൃത്തയായ ഭാര്യയാണ് ഐഹികവിഭവങ്ങളില്ഏറ്റവും ഉത്തമമായത്.
 *  
ദൈവ പ്രീതി മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ്. ദൈവ കോപം മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിലാണ്.
 *  
ദൈവം ഏറ്റവും വേഗം പ്രതിഫലം നല്കുന്നത് ദാനത്തിനും കുടുംബ ബന്ധം ചേര്ക്കുന്നതിനുമാണ്.
 *  
മല്ലയുദ്ധത്തില്ജയിക്കുന്നവനല്ല ശക്തന്‍. കോപം വരുമ്പോള്അത് അടക്കി നിര്ത്തുന്നവനാണ്.
 *  
കോപം വന്നാല്മൌനം പാലിക്കുക.
 *  
നിങ്ങള്ആളുകള്ക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാക്കുക. പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്. സന്തോഷിപ്പിക്കുക. വെറുപ്പിക്കരുത്.
 *  
മറ്റൊരാളോട് പ്രസന്നതയോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നതില്നിങ്ങള്ക്ക് പുണയമുണ്ട്.
 *  
നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കില്നിങ്ങളും കുട്ടികളെ പോലെയാവുക.
 *  
നിങ്ങള്ക്ക് ള്ഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങള്മറച്ചു വെക്കരുത്. അത് നന്ദി കേടാണ്.
 *  
മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവനും തെറി വിളിക്കുന്നവനും വിശ്വാസിയല്ല.
 *  
ഒരാള്മറ്റൊരാളുടെ ന്യൂനത മറച്ചു വച്ചാല്അന്ത്യ നാളില്ദൈവം അവന്റെ ന്യൂനതയും മറച്ചു വെക്കും.
 *  
തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ അസൂയ നന്മകളെ മായ്ച്ചു കളയും.
 *  
കന്യകയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്.
 *  
ലഹരിയുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിഷിദ്ധമാണ്.
 *  
മദ്യം മ്ലേച്ച വൃത്തിയുടെ മാതാവാകുന്നു.
 *  
കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവനെയും കൊടുക്കുന്നവനെയും അതിനിടയില്നില്ക്കുന്നവനെയും ദൈവം ശപിച്ചിരിക്കുന്നു
 *  
പിശുക്ക് സൂക്ഷിക്കുക. അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ വിഛേദിക്കാന്പ്രേരിപ്പിക്കും..
 *  
മുഖസ്തുതി പറയുന്നവന്റെ വായില്മണ്ണു വാരിയിടണം.
 *  
സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അദ്ധ്വാനിച്ച് ആഹരിക്കുന്നതിനേക്കാള്ഉത്തമമായ ഭക്ഷണമില്ല.
 *  
പ്രഭാത പ്രാര്ത്ഥന ക്ഴിഞ്ഞാല്അന്നത്തെ ആഹാരം അന്വേഷിക്കാതെ നിങ്ങള്വിശ്രമിക്കരുത്.


അയച്ചു തന്നത് :

Abhilash Basheer
Memrb Retail Tracking Services Int.
Al Shudha Street
MIrqab
Kuwait City
Tel  +96522467154
Fax +96522467179

3 Responses to “മുഹമ്മദ് നബി(സ)യുടെ വാക്കുകള്”

Noushad Vadakkel പറഞ്ഞു...
2010, മേയ് 8 3:50:00 PM

അസത്യം മിത്രങ്ങളിലൂടെയോ ബന്ധുക്കളിലുടെയോ വന്നാലും സ്വീകരിക്കരുത്.


Unknown പറഞ്ഞു...
2011, ഏപ്രി 14 10:31:00 PM

thanks for giving an opportunity to get the above knowledge


Unknown പറഞ്ഞു...
2020, ഏപ്രി 9 11:47:00 PM

അനാഥ കുഞ്ഞിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ലാളിയ്ക്കരുത്


ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇത് വഴി വന്നതിനും വായിച്ചതിനും നന്ദി ,താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ എഴുതാം :

JOIN US IN FACEBOOKAll Rights Reserved ISLAHI BLOGGERS | Blogger Template by Bloggermint~~~~~~visit this blog with MOZILLA FIREFOX for Best view~~~~~~
Blog maintained by MALAYALAM BLOG HELP